Nửa đực, nửa cái

Gynandromorphism – tình trạng mang cả hình dáng của con đực lẫn con cái trong cùng…

Sông ở trên sông

Cây cầu nước Magdeburg thực ra là một kênh dẫn nước được xây dựng bắc ngang…

Khi còn trong trứng cá sấu con không có giới tính

Giới tính của cá sấu con sẽ dần hình thành phụ thuộc vào điều kiện nơi…