Sông ở trên sông

Cây cầu nước Magdeburg thực ra là một kênh dẫn nước được xây dựng bắc ngang…