Cây gỗ cao tuổi nhất thế giới

Methuselah là biệt danh được đặt cho một cây thông thuộc loài Pinus longaeva mọc lưng…