Hoa sương giá

Hoa sương giá (hoa băng) là một hiện tượng vật lý thú vị xảy ra với…