Nửa đực, nửa cái

Gynandromorphism – tình trạng mang cả hình dáng của con đực lẫn con cái trong cùng…